แบบฟอร์มต่างๆ
เรื่อง : หนังสือมอบอำนาจ
  รายละเอียด : หนังสือมอบอำนาจ สำหรับผู้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ -ผู้สูงอายุ ที่ต้องการให้ผู้อื่นดำเนินการเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพแทนตนเอง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 2491 คน