ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 ต.ค. 2564
2 คะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
27 ก.ย. 2564
3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
34
17 ก.ย. 2564
4 เทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
16 ก.ย. 2564
5 เทศบาลตำบลโตนดด้วนระงับจัดเก็บค้ำประปาตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
01 ก.ย. 2564
6 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโตนดด้วน ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
488
31 ส.ค. 2564
7 การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
480
26 ส.ค. 2564
8 เผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของเทศบาลตำบลโตนดด้วน
491
23 ส.ค. 2564
9 เทศบาลตำบลโตนดด้วน ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
30 ก.ค. 2564
10 เทศบาลตำบลโตนดด้วน แผนการออกจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
509
19 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30