ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
775
24 เม.ย. 2563
2 ประกาศ ก.ท.จ.พัทลุง เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
781
26 เม.ย. 2562
3 ประกาศ ก.ท.จ.พัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
776
26 เม.ย. 2562
4 ประกาศ ก.ท.จ.พัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
881
16 พ.ย. 2559
5 ประกาศ ก.ท.จ.พัทลุง เรื่องการยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
855
29 ก.ค. 2559
6 ประกาศ ก.ท.จ.พัทลุง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
881
29 ก.ค. 2559
7 ประกาศ ก.ท.จ.พัทลุง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
922
30 มิ.ย. 2559
8 ประกาศ ก.ท.จ.พัทลุง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
938
30 เม.ย. 2559
9 ประกาศ ก.ท.จ.พัทลุง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
845
31 มี.ค. 2559
10 ประกาศ ก.ท.จ.พัทลุง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
932
01 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5