เรียน ท่านผู้เข้าชมเว็บไซด์
ขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงเว็บไซด์ โปรดใช้เม้าส์คลิกข้อที่ตรงกับความจริงของท่านมากที่สุด
1. เพศ
 
ชาย
หญิง
2. อายุ
 
ต่ำกว่า 18 ปี
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
3. การศึกษา
 
มัธยมศึกษา
ปวช. / ปวส. / ปวท. / อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ (ระบุ)
4. ท่านเข้าใช้เว็บไซด์ www.tanoddoun.go.th บ่อยแค่ไหน
 
ครั้งนี้ครั้งแรก
1 – 2 ครั้ง/เดือน
3 – 5 ครั้งเดือน
6 – 10 ครั้ง/เดือน
น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน
 
5. ปกติท่านเข้าใช้เว็บไซด์ www.tanoddoun.go.th จากที่ใด
 
ที่ทำงาน
ร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต
ที่บ้าน
สถานศึกษา
อื่น ๆ
 
6. ช่วงเวลาใดที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซด์นี้มากที่สุด
 
6.00 – 08.30 น.
08.30 – 12.00 น.
12.00 – 18.00 น.
18.00 – 24.00 น.
24.00 – 06.00 น.
 
7. ปัญหาที่ท่านพบจากการใช้เว็บไซด์ www.tanoddoun.go.th
 
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
ปัญหาการเข้าใช้งานยาก
ปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร
ปัญหาการพิมพ์แบบฟอร์ม
อื่น ๆ (ระบุ)
8. ท่านเข้าเว็บไซด์เทศบาลตำบลโตนดด้วนด้วยวิธีการใด
 
พิมพ์ www.tanoddoun.go.th
ค้นหาจาก Google
จาก Link ของเว็บไซด์อื่น
 
คำถามวัดระดับความพึงพอใจ
หัวข้อประเมิน
คะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. เนื้อหา
1.1 เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ตามที่ต้องการ
1.2 รูปแบบการนำเสนอตรงกับการใช้งาน
1.3 ใช้ภาษาชัดเจนเข้าใจง่าย
1.4 เนื้อหาทันสมัย เป็นปัจจุบัน
1.5 การนำเสนอเนื้อหาใหม่ ๆ สามารถเห็นได้ชัดเจน
   
 
หัวข้อประเมิน
คะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
2. การจัดหมวดหมู่
2.1 การจัดหมวดหมู่เข้าใจง่าย เหมาะสม
2.2 การจัดหมวดหมู่ตามกลุ่มเนื้อหา มีความเหมาะสม
2.3 ภาพรวมด้านหมวดหมู่
   
 
หัวข้อประเมิน
คะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
3. ความสะดวกในการใช้งาน
3.1 ใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
3.2 การเรียก และแสดงผลข้อมูลมีความรวดเร็ว ทันเวลา
3.3 มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ website กับ เทศบาลตำบลโตนดด้วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   
 
หัวข้อประเมิน
คะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
4. ความสวยงาม
4.1 รูปแบบ สวยงาม เหมาะสม
4.2 ภาพรวมด้านความสวยงาม
   
อื่น ๆ โปรดแสดงความคิดเห็น :
 
 
รหัสส่งข้อมูล  
 
   
 
เทศบาลตำบลโตนดด้วนจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเว็บไซด์ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป
*****ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลากรอกแบบแสดงความคิดเห็นนี้*****